REGULAMIN ZAKUPU TOWARÓW W SKLEPIE Asfio.pl (zwany dalej: „Regulaminem”)

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep działający pod adresem www.asfio.pl (zwany dalej: „Sklepem ASFIO”) prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Właścicielem Sklepu ASFIO jest: Fizjopomoc Damian Stucki, al. Wojska Polskiego 109B/5 70-483 Szczecin wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5961688738, REGON 321375289, adres e-mail: kontakt@asfio.pl (zwana dalej: „Sprzedawcą”).

 1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Asfio.pl (zwaną dalej: „Klientem”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną lub osoba prawna.

 1. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie Asfio.pl jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz akceptacja warunków dostawy (w tym kosztów dostawy) zawartych w niniejszym Regulaminie i zamówieniu.

 1. Każda osoba składająca zamówienie w Sklepie Asfio.pl jest zobowiązana zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu Asfio.pl reklam dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów oraz usług osób trzecich.

 1. Do dokonywania zakupów w Sklepie Asfio.pl niezbędne jest wykorzystanie przez Klienta sprzętu komputerowego z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką stron internetowych.

OFERTA

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej Sklepu Asfio.pl zdjęcia i opisy towarów były zgodne z ich rzeczywistymi cechami.

 1. Ilość i rodzaj towarów oferowanych w Sklepie Asfio.pl są zmienne i podlegają stałej aktualizacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie Asfio.pl.

 1. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie Asfio.pl są cenami brutto (z podatkiem VAT) i podane są w polskich złotych (PLN).

 1. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie Asfio.pl nie zawierają kosztów dostawy, które zostaną określone przed złożeniem zamówienia w zależności od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

 1. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena podana przy wybranym towarze w chwili składania przez Klienta zamówienia.

 1. Sprzedawca może sprzedać towar w promocyjnej cenie, może również w ramach promocji wysłać produkt bez ponoszenia przez Klienta kosztów dostawy.

 1. Ilość towarów objętych ewentualną promocją cenową w Sklepie Asfio.pl jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności złożonych zamówień, aż do wyczerpania zapasów.

ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie Asfio.pl jest prawidłowe złożenie zamówienia poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia przy wykorzystaniu systemu rejestracji i narzędzi zawartych na stronach internetowych Sklepu Asfio.pl.

 1. Klient składając zamówienie podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku przedsiębiorców firmę (nazwę), adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail, numer telefonu a także numer NIP.

 1. Klient składa zamówienie:

 1. wybierając polecenie „DODAJ DO KOSZYKA” przy towarze, który zamierza zakupić na stronie internetowej Sklepu Asfio.pl,

 1. po skompletowaniu całości zamówienia wskazuje w „KOSZYKU” sposób dostawy oraz płatności,

 1. wysyła formularz zamówienia do Sklepu Asfio.pl przez wybór pola „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” w formularzu zamówienia.

 1. Przed złożeniem zamówienia do Sklepu Asfio.pl Klient informowany jest o:

 1. łącznej cenie wybranych przez niego towarów,

 1. łącznym koszcie dostawy wybranych przez niego towarów,

 1. wszelkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją zamówienia.

 1. Zamówienia na towary będą realizowane według kolejności ich złożenia.

 1. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia.

 1. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 powyżej Klient może:

 1. anulować całe zamówienie i otrzymać zwrot całej wpłaconej kwoty, lub

 1. wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia i otrzymać zwrot wpłaconej kwoty dotyczącej anulowanej części zamówienia, lub

 1. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.

 1. Sklep Asfio.pl rozpoczyna realizację zamówienia w chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą stanowiącą:

 1. cenę zamówionych towarów, oraz

 1. opłatę za dostawę, jeżeli taka jest należna Sprzedawcy.

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni na terenie Polski i 14 dni na terenie Europy od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną kwotą płatności, chyba że opis zawarty przy danym towarze stanowi inaczej.

 1. W przypadku większych zamówień złożonych przez Klienta czas realizacji może ulec zmianie, z tym że Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany i będzie mógł podjąć decyzje zgodnie z ust. 7 powyżej.

 1. Po złożeniu zamówienia, Sklep Asfio.pl wysyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta zamówienia.

PŁATNOŚĆ

 1. Cenę należną Sprzedawcy wraz z innymi należnymi Sprzedawcy opłatami (w tym opłatami z tytułu dostawy) należy uiścić w jeden z podanych poniżej sposobów, wpisując w tytule indywidualny numer zamówienia wygenerowany w Sklepie Asfio.pl:

 1. Przelewy 24,

 1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy na konto o numerze 71 1140 2004 0000 3502 7776 37722. Wpłaty należy dokonać najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

 1. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej wpłata nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Sprzedawcy, zamówienie zostanie anulowane.

WYSYŁKA

 1. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem kuriera DPD na terenie Polski.

 1. Koszty dostawy wynoszą:

 1. 18 PLN w przypadku przesyłki wysyłanej za pośrednictwem DPD Kurier do ​odbiorcy w Polsce,

 1. Nie ma możliwości dostarczenia przesyłki za pobraniem.

 1. Nie ma możliwości odbioru osobistego przesyłki.

 1. Sprzedawca na życzenie Klienta dołącza rachunek do zamówienia.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powtórne wysłanie towarów, które zostały zwrócone z powodu nieobecności adresata, zmiany miejsca zamieszkania i niepowiadomienia o tym fakcie Sprzedawcy lub nieodebrania przesyłki z poczty w wyznaczonym terminie.

 1. Przy zamówieniach  powyżej 200 zł wysyłka kurierem na terenie Polski jest darmowa.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje, opóźnienia w dostawie, ewentualną niezgodność towaru z zamówieniem oraz szkody powstałe w czasie transportu powinny być niezwłocznie zgłaszane pisemnie na adres: Alternatywna Szkoła Fizjoterapii i Osteopatii Damian Stucki, ul. Witkiewicza 61, 70-001 Szczecin lub drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@asfio.pl

 1. Przed odebraniem przesyłki, Klient jest zobowiązany sprawdzić w obecności doręczyciela stan opakowania.

 1. Jeśli przesyłka nosi ślady uszkodzenia nie należy jej przyjmować i w obecności doręczyciela sporządzić odpowiedni protokół, którego wzór posiada doręczyciel.

 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

 1. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy.

 1. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa albo będzie znacznie utrudniona, Sprzedawca – na podstawie ustaleń z Klientem – zwróci równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne, dostępne w Sklepie Asfio.pl towary.

 1. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sprzedawca.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego.

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Szczegółowe zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 1. Opinie i pytania dotyczące prezentacji towarów i realizacji zamówień można kierować na adres e-mail kontakt@asfio.pl.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego umieszczenia w na stronie internetowej https://asfio.pl/regulamin i dostępny jest w każdym czasie za pośrednictwem wskazanej strony internetowej w formie umożliwiającej jego wydruk.