POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące
znajdują się poniżej.
1.Administratorem danych osobowych jest: Fizjopomoc Damian Stucki, Al. Wojska Polskiego 109B/5
70-483 Szczecin.
2. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”.
3. Mają Państwo prawo: żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia
danych.
4. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody – mogą Państwo ją cofnąć w
dowolnym momencie, informując nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano wcześniej.
5. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają
Państwo, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
realizacji zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
wypełnienia obowiązków podatkowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym
interesem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
prowadzenia korespondencji mailowej i udzielania odpowiedzi, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem zgodnie z art. 6 ust. 1lit. f RODO.
Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców:
zewnętrznym firmom kurierskim, pocztowym, IT, księgowym, prawnym, oraz w przypadkach gdy
obowiązek ich udostępnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa.
8.Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji
międzynarodowej.
9.Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do należytej realizacji celów
określonych w pkt 6 a po tym okresie zostaną usunięte.
Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji zamówienia. W przypadku niepodania
danych osobowych brak będzie możliwości realizacji zamówienia.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań́ dotyczących ochrony Państwa
danych osobowych, prosimy o kontakt, np. poprzez e-mail: kontakt@asfio.pl.